Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN AKRAGON ADVOCATUUR

Akragon Advocatuur 

Akragon Advocatuur is een éénmanszaak en gevestigd te Bleiswijk (KVK: 63110954).

De overeenkomst van opdracht

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Akragon Advocatuur aanvaarde opdrachten, eventuele vervolgopdrachten en alle overige werkzaamheden en zijn te vinden http://www.akragon.nl/av. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van al diegenen die namens Akragon Advocatuur bij de uitvoering van de opdracht betrokken zijn. Een overeenkomst van opdracht komt eerst tot stand nadat de opdracht door Akragon Advocatuur is aanvaard. Ten aanzien van de totstandkoming van een overeenkomst kan Akragon Advocatuur slechts worden vertegenwoordigd door aan dat kantoor verbonden advocaten.

Alle opdrachten worden met terzijdestelling van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 lid 1 BW uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Akragon Advocatuur. Dit geldt ook indien het de (stilzwijgende) bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. Tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, bepaalt Akragon Advocatuur welke advocaat of medewerker de opdracht uitvoert.

De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend en ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

Indien de opdrachtgever de inhoud van de voor hem door Akragon Advocatuur verrichtte werkzaamheden aan derden verstrekt, is de opdrachtgever jegens Akragon Advocatuur gehouden die derde op de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden te wijzen. Indien een derde op enigerlei wijze van de inhoud van die werkzaamheden gebruik maakt, is die derde aan de inhoud van deze algemene voorwaarden gebonden.

Inschakeling van derden

De keuze van door Akragon Advocatuur in te schakelen derden zal geschieden met de nodige zorgvuldigheid en, waar mogelijk, in overleg met de opdrachtgever voor zover nodig.

Akragon Advocatuur is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van door haar ingeschakelde derden en is door de opdrachtgever gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de opdrachtgever te aanvaarden.

Aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid van Akragon Advocatuur is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Akragon Advocatuur wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico van die verzekering. Het maximale verzekerde bedrag is € 500.000,– per aanspraak.

Indien en voor zover om welke reden dan ook krachtens bedoelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering geen uitkering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat voor de werkzaamheden in de zaak in verband waarmee de schade is ontstaan door de opdrachtgever aan Akragon Advocatuur is betaald, met een maximum van € 5.000,00.

Beperkingen van aansprakelijkheid ten gunste van Akragon Advocatuur strekken ook ten gunste van werknemers en niet-ondergeschikte vertegenwoordigers en hulppersonen van Akragon Advocatuur.

Vrijwaring door de opdrachtgever voor aanspraken derden

De opdrachtgever vrijwaart Akragon Advocatuur tegen alle aanspraken van derden die op enige wijze samenhangen met de werkzaamheden verricht voor de opdrachtgever.

De opdrachtgever vrijwaart Akragon Advocatuur alsmede derden tegen aanspraken van derden die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met een ten onrechte gedane melding in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme.

Tarieven en betaling

Het honorarium van de door Akragon Advocatuur verrichtte werkzaamheden wordt vastgesteld aan de hand van de door Akragon Advocatuur gehanteerde uurtarieven. Tevens is het mogelijk een vast bedrag af te spreken. Tevens is het mogelijk te procederen op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand indien de zaak en de opdrachtgever daarvoor in aanmerking komen.

De werkzaamheden van de advocaat worden in beginsel verricht op basis van het gehanteerde standaard uurtarief van de betreffende advocaat ad. € 200,– te vermeerderen met BTW en 6% kantoorkosten en is onder meer afhankelijk van complexiteit, spoedeisendheid en belang van de zaak. In voorkomende gevallen, zoals bijvoorbeeld bij spoedeisende zaken, zaken met aanzienlijk belang, of complexe zaken, kan daarvan in overleg met de opdrachtgever schriftelijk van worden afgeweken.

Voor kantoorkosten wordt een opslag over het honorarium berekend van 6%. Indien er kosten worden gemaakt voor griffierechten, kosten van uittreksels uit openbare registers, het inschakelen van een deurwaarder of procureur, kosten van getuigen en deskundigen, of andere derden, reiskosten, enzovoorts, dan worden deze aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

Het staat Akragon Advocatuur vrij haar tarieven aan te passen. De tarieven worden – al dan niet jaarlijks – geïndexeerd.

In principe vindt maandelijks een afrekening van de verrichte werkzaamheden plaats. Door verstrekken van de opdracht aan Akragon Advocatuur gaat de opdrachtgever ermee akkoord dat facturen digitaal kunnen worden verzonden. Voorts wordt bij nieuwe opdrachtgevers gewerkt met een voorschotnota.

Uit hoofde van de Wet op de Dwangsom geïncasseerde dwangsommen komen als vergoeding voor werkzaamheden toe aan Akragon Advocatuur.

Invordering en opschorting werkzaamheden bij verzuim

De betaling van declaraties door de opdrachtgever dient, zonder korting, opschorting of verrekening te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien betaling binnen deze termijn uitblijft, is Akragon Advocatuur gerechtigd buitengerechtelijke kosten over het te incasseren bedrag voor rekening van de opdrachtgever te brengen. Voor bedrijfsmatige opdrachtgevers bedragen deze buitengerechtelijke kosten minimaal 15% van de vordering met een minimum van € 150,–. Voor particuliere opdrachtgevers geldt de wettelijke regeling.

Akragon Advocatuur is gerechtigd de opgedragen werkzaamheden op te schorten wanneer facturen, overeengekomen voorschotnota’s of tussentijdse declaraties niet tijdig zijn voldaan, het kredietrisico van de opdrachtgever als te hoog wordt ingeschat of de continuïteit van de bedrijfsvoering van de opdrachtgever onvoldoende zeker is.

Gesubsidieerde rechtsbijstand

Voor overeenkomsten die worden aangegaan op basis van het wettelijk systeem van gesubsidieerde rechtsbijstand (toevoeging) is de opdrachtgever een door de Raad van Rechtsbijstand vast te stellen eigen bijdrage verschuldigd, welke eigen bijdrage wordt gebaseerd op het inkomen en vermogen van de opdrachtgever (en diens partner) in het peiljaar (= het jaar van aanvraag minus twee).

De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid van de (mondeling) verstrekte informatie.

Indien tussentijds of bij een volgende overeenkomst de financiële situatie van de opdrachtgever wijzigt, in die zin dat hij alsnog in aanmerking meent te komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand, is de opdrachtgever gehouden om zulks onmiddellijk te melden aan de advocaat.

De advocaat is steeds gerechtigd van de opdrachtgever de betaling van een voorschot te verlangen zolang  door de Raad voor Rechtsbijstand geen toevoeging is afgegeven.

Griffierechten c.q. Vastrecht, kosten van getuigen en deskundigen, uittreksels uit de openbare registers, telegrammen, internationale telex, internationale telefax en internationale telefoongesprekken en rolverrichtingen vallen niet onder het bereik van de door de Raad van Rechtsbijstand afgegeven toevoeging en worden aan de opdrachtgever doorberekend. Deze dienen vooraf te worden voldaan door opdrachtgever.

De toevoeging heeft alleen betrekking op de door de advocaat verrichte werkzaamheden vanaf de datum van aanvraag. Akragon Advocatuur is gerechtigd de eerder door de advocaat verrichte werkzaamheden overeenkomstig het bepaalde in het vorige artikel aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

Ingeval van letselschade zaken waarbij de kosten van rechtsbijstand van de opdrachtgever worden vergoed, gaat de opdrachtgever er bij voorbaat mee akkoord dat op verzoek van Akragon Advocatuur de toevoeging wordt ingetrokken en het reguliere uurtarief van toepassing is. De opdrachtgever zal hierdoor niet worden benadeeld.

De opdrachtgever is ervan op de hoogte dat indien wordt geprocedeerd op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand, de opdrachtgever – bij voorbaat – het recht op eventuele proceskostenvergoedingen overdraagt aan het kantoor, zodat die bedragen niet toekomen aan de opdrachtgever en als honorarium op de kantoorrekeningen zullen en dienen te worden gestort.

Klachten

Een klacht van de opdrachtgever over de uitgevoerde werkzaamheden dient schriftelijk te worden ingediend bij het bestuur van Akragon Advocatuur. Op de klacht is van toepassing de Klachtenregeling van Akragon Advocatuur. De regeling is gepubliceerd op www.akragon.nl en wordt op verzoek toegezonden.

Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur

Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de totstandkoming of uitvoering van een opdracht, inclusief declaratiegeschillen, zullen worden beslecht conform het Reglement Geschillencommissie. De regeling is gepubliceerd op www.akragon.nl en wordt op verzoek toegezonden. Door het aangaan van een overeenkomst met althans door het verstrekken van een opdracht aan Akragon Advocatuur aanvaardt de opdrachtgever de toepasselijkheid van de klachten- en geschillenregeling Advocatuur.

Indien de opdrachtgever ontevreden is over (een onderdeel van) de behandeling van zijn zaak, dient hij, alvorens de klacht kan worden voorgelegd aan de Geschillencommissie, de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan Akragon Advocatuur t.a.v. Afdeling klachtenbehandeling.

De opdrachtgever dient zijn klacht aan Akragon Advocatuur voor te leggen binnen drie  maanden na het moment waarop hij kennis nam of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van het handelen of nalaten dat tot zijn klacht aanleiding heeft gegeven.

De klachtenbehandelaar van het kantoor zal vervolgens in overleg treden met de opdrachtgever en de advocaat om te bezien of een minnelijke oplossing van het geschil mogelijk is. Indien een minnelijke oplossing niet mogelijk blijkt te zijn, zal de klachtenbehandelaar de opdrachtgever uitleggen hoe de klachtenprocedure verder zal verlopen. Akragon Advocatuur zal binnen vier weken na binnenkomst van de klacht een oplossing schriftelijk aan de opdrachtgever uiteenzetten. Indien de klacht binnen de gestelde termijn niet of niet naar tevredenheid is opgelost, dan kan de opdrachtgever zijn klacht indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur.

De opdrachtgever kan zijn klacht uiterlijk twaalf maanden na de schriftelijke reactie van Akragon Advocatuur voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur. Daarna vervalt deze mogelijkheid.

De Geschillencommissie Advocatuur is bevoegd te oordelen over klachten betreffende de kwaliteit van de dienstverlening en de hoogte van de declaraties. Daarnaast is de Geschillencommissie bevoegd te oordelen over schadeclaims tot een bedrag van € 10.000,00 .

Akragon Advocatuur kan onbetaalde declaraties voorleggen aan de Geschillencommissie.

Intellectuele eigendomsrechten

Het is opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming niet toegestaan door of namens Akragon Advocatuur geproduceerde adviezen, contracten of andere voortbrengselen van de geest althans werken al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren en/of te exploiteren.

Archivering

Akragon Advocatuur zal het tijdens de uitvoering van de overeenkomst gevormde dossier gedurende tenminste 5 jaar na beëindiging van haar werkzaamheden en sluiting van het dossier al dan niet in digitale vorm bewaren.

De financiële gegevens worden tenminste gedurende 7 jaar bewaard.

Akragon Advocatuur is gerechtigd het papieren dossier na sluiting  te vernietigen. Na het verstrijken van de voornoemde periode van 5 jaar is Akragon Advocatuur gerechtigd om tevens het digitale dossier te vernietigen.

Op verzoek van de opdrachtgever kan binnen de genoemde termijn van 5 jaar het dossier tegen vergoeding worden gelicht uit het archief.

Toepasselijk recht en forumkeuze

Alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en Akragon Advocatuur zijn onderworpen aan Nederlands recht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de rechtbank Rotterdam.

Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van opdrachtgever en derden wordt nadrukkelijk afgewezen en vervangen door toepasselijkheid van de onderhavige algemene voorwaarden.

Indien een of meer artikelen van deze algemene voorwaarden ongeldig of op andere wijze niet verbindend zou(den) zijn, wordt daardoor de geldigheid van de overige artikelen van deze algemene voorwaarden niet aangetast. De betreffende niet verbindende artikelen zullen worden vervangen door bepalingen die verbindend zijn en zo min mogelijk verschillen van de betreffende niet verbindende artikelen.

Deze algemene voorwaarden zijn in te zien en te downloaden op de website www.akragon.nl . Deze voorwaarden worden op eerste verzoek kosteloos schriftelijk of digitaal toegezonden.

 

Versie d.d. 12 mei 2021.

 

Kantoorklachtenregeling Akragon Advocatuur

Klachtenregistratieformulier Akragon Advocatuur

Reglement Geschillencommissie Advocatuur

Flyer Geschillencommissie Advocatuur

Rechtsgebiedenregister registraties (conform Model uit Bijlage 8)

Geen derdengeldenrekening